İş Hukuku Çözüm Merkezi

İş Hukuku alanındaki sorunlarınıza ve bu konudaki danışmanlık ihtiyacınıza eski İş Başmüfettişi Bülent YILDIRIM aracılığı ile çözüm üretiyoruz. 

Bu konuda hizmet alabileceğiniz konular aşağıda sıralanmıştır. 

İŞ HUKUKU KAPSAMINDA DANIŞMANLIK

1- BÖLÜM

 • İşçilerle uygun iş sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Sürekli ve süreksiz işler için iş sözleşmeleri hazırlama,
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi düzenleme, ayırımın sınırları,
 • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri yapma,
 • Deneme süreli iş sözleşmesi düzenleme,
 • Süreli fesihle ilgili sürecin izlenmesi,
 • Feshin geçerli sebebe dayandırılması, sosyal seçim kriterleri, performans ölçme kriterlerinin belirlenip uygulanması, feshin son çare olma ilkesine uygun araştırmanın yapılması,
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • Çalışma koşullarında değişiklik yapılması konusunda yasal ve yargısal ilkelere uyulması,
 • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkına aykırılıklar konusunda bilgilendirme,
 • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı, derhal fesih hakkını kullanma süresi,
 • Yeni iş arama izni verilmesi,
 • Çalışma belgesi düzenlenmesini gerektiren haller,
 • Toplu işçi çıkarma prosedürü hakkında bilgilendirme ve uygulamanın kontrolü,
 • Özürlü zorunluluğu,
 • İş akdinin askıya alınması, tarafların yükümlülükleri,
 • Askerlik ve kanundan doğan çalışma,

2- BÖLÜM

 • Ücret
 • Ücret ve ücretin ödenmesi, ücretin ödenme zamanı,
 • İşverenin ödeme aczine düşmesi,
 • Ücretin gününde ödenmemesi,
 • Ücretin saklı kısmı,
 • Asıl işveren olarak ücret ve diğer işçilik haklarından doğan yükümlülükler,
 • Ücret hesap pusulası düzenleme, fazla mesai iddialarına karşı pusulanın düzenlenip imzalanması,
 • Ücret kesme cezası
 • Asgari ücret
 • Yarım ücret
 • Fazla çalışma ücretinin hesaplanması,
 • Zorunlu nedenlerle fazla çalışma,
 • Olağanüstü hallerde fazla çalışma,
 • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma,
 • Hafta tatili ücreti,
 • Genel tatil ücreti,
 • Geçici iş göremezlik,
 • Ücret şekillerine göre tatil ücreti,
 • Yüzdelerin ödenmesi ve belgelenmesi,
 • Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri,
 • Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi,
 • Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller,
 • Yıllık ücretli iznin uygulanması ve yıllık izin kurulu,
 • Yıllık izin ücreti ve peşin ödenmesi,
 • İzinde çalışma yasağı hakkında bilgilendirme,
 • Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
 • İzinlere ilişkin düzenlemeler
 • 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile ilişkili 5010 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin değerlendirilmesi.
 • Ücretten indirim yapılamayacak halleri

3- BÖLÜM

 • Çalışma süresinin düzenlemesi, ilan edilmesi, farklı işçiler için farklı zaman sürelerinin belirlenmesi, vardiya listelerinin hazırlanması,
 • Telafi çalışması
 • Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği,
 • Çalışma süresinden sayılan haller,
 • Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri,
 • Ara dinlenmesi,
 • Gece süresi ve gece çalışmaları
 • Gece çalıştırma yasağı
 • Analık halinde çalışma ve süt izni
 • İşçi özlük dosyasında bulunması gereken belgeler hakkında bilgi aktarımı, güçlendirilmesi

4-BÖLÜM

 • Ücret tanımı, Aylık Ücret, Günlük Ücret
 • Yasal olarak ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler
 • Dönemsel bordro değişkenleri
 • Ücret hesap pusulası
 • Ücret mahiyetinde değerlendirilen diğer ödemeler
 • Bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, hayat sigortasının bordrolaştırılması
 • SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi primlerine tabi olan ve olmayan ücretler
 • Ücretin ödenme yöntemleri
 • Ücret kesme cezası
 • Vergi müstesnaları
 • Sosyal ve ayni yardımların bordrolaştırılması
 • Yemek ve yol ücretlerinin bordrolaştırılması
 • Yabancı çalışanların ücret hesaplamaları
 • Asgari geçim indirimi
 • Excel programı ile farklı kriterlerde ücret hesaplama örnekleri (Workshop)
 • Kıdem, ihbar tazminatında ücrete dair ödenekler nelerdir, hangi durumlarda eklenir?
 • Kıdem, İhbar tazminatı hesaplamaları (özel kodlarla hazırlanmış Excel örnekleri)
 • İşe iade kararlarında ücret hesaplamaları

5-BÖLÜM

 • İdari Ceza Hükümleri
 • Genel hükümlere aykırılık (4857 sayılı İş Kanunu’nun 99 uncu maddesi kapsamında)
 • Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık
 • Özürlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık
 • Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık
 • Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık
 • İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık
 • İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
 • İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar,

6-BÖLÜM

 • İşçilerin işe alınması, istihdam edilmesi ve iş sözleşmesinin sonlandırılması sürecinde diğer kanunlardaki (Borçlar Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kuruluş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 5510 sayılı Kanun… vb.) usul ve esaslara uygun işlem yapılmasını sağlamak,
 • İşyerinin faaliyet gösterdiği sektör koşulları dikkate alınarak işyeri personel ve disiplin yönetmeliği hazırlanması, hazır ise revize edilmesi.
 • İşyerinde disiplin yönetmeliği çerçevesinde disiplin tutanakları, savunma yazıları, durum tespit tutanakları, ceza tutanakları ile ilgili olarak çalışma yapılması.
 • Çalışanlara ait görev ve iş tanımları üzerinde çalışma yapılması.

7-BÖLÜM

 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığının geçerli görüşleri çerçevesinde belli bir konuda mütalaa vermek.
 • İşyerinin karşı karşıya kaldığı iş davalarının (Alacak davaları, işe iade davaları ve iş kazası davaları) gerekçeleri, sonuçları ve kaybedilme nedenleri üzerine görüş raporu hazırlamak ve işyeri avukatına intikalinden önce dava dosyası oluşturmak, İş mevzuatı ile ilgili olarak işyerinin talebi halinde güncel Yargıtay kararları çerçevesinde hukuksal mütalaada bulunmak.
 • İşyerinde gerekli veya ihtiyaca binaen çalışma mevzuatı kapsamında eğitimler yapmak.
 • Merkezi işyerine ayda en az bir defa ziyarette bulunularak oluşan ve oluşabilecek riskler, sorunlar üzerine toplantılar düzenlemek ve önleyici tedbirler alınmasını sağlamak.
 • Danışmanlık hizmetinin sürekliliği halinde İşyerinin özel koşulları da dikkate alınarak altı aylık periyotlarla çalışma mevzuatı ile ilgili olarak doküman alt yapısının yerinde incelenmesi, düzeltilmesi, Özel Teftiş Raporunun hazırlanması ve tespit edilen noksanlıkların ve mevzuata aykırılıkların üst yöneticilerle müşahede edilerek giderilmesi işlemi
 • Telefon, Elektronik Posta ve diğer iletişim araçlarıyla danışmanlık, Aylık ve haftalık Bülten ile bilgi güncelleme.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PAKET PROGRAMI

 

 • Özlük dosyaları
 • Özlük Dosyası Ek Dokümanlar
 • Disiplin Mevzuatı
 • Disiplin Tutanakları
 • Yıllık ücretli İzinler
 • Puantajlama
 • Eğitim Arşivi
 • Mevzuat
 • Makale ve Bilgilendirmeler
 • Kişisel Verilerin Korunması

Not: Paket programda bordrolama hizmeti bulunmamaktadır. Program insan kaynakları yönetimi üzerine oluşturulmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KAPSAMINDA DANIŞMANLIK

 

1-SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış, iş kazası ve meslek hastalığı olayları, prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi, aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi, İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma.

2-ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kurulması, Alt işveren çalıştırmadan kaynaklanan risklerin yönetimi, İşyeri devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık hizmetleri, Devir, birleşme ve bölünmelerde yapılması gereken bildirimler

3-SOSYAL GÜVENLİK İNCELEMELERİNDE DANIŞMANLIK

İşyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması, Denetim sırasında müşteriye mevzuat desteği

Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi, itiraz süreci

4-SOSYAL GÜVENLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

BAŞLICA TEŞVİKLER

 

6111  sayılı Torba Yasası ile sağlanan prim teşviki (4447 sayılı Yasanın Geçici 10 uncu Mad.)

Yurt dışına götürülen işçiler ile ilgili % 5 prim teşviki:

4447 sayılı Yasanın 50. maddesi ile sağlanan prim teşviki

7103 sayılı Yasanın ile sağlanan prim teşviki

 

İLETİŞİM İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN.

info@evrenselymm.com.tr

0216 455 70 72