Avrupa Birliği Program ve Projelerine İlişkin Hizmetlerimiz

Avrupa Komisyonu için çeşitli denetim çalışmaları gerçekleştirmiş olan firmamız; Avrupa Komisyonu tarafından mali işbirliği kapsamında DIS ve IPA yapıları çerçevesinde ve imzalanmış finansman anlaşmalarına uygun olarak finanse edilen program ve projeler için, elindeki uzman ve denetçi portföyü, konu hakkında yeterli tecrübe ve kapasiteleri bulunan uluslararası ve yerel firmalardan oluşan güçlü stratejik ortak ağı ile aşağıdaki hizmetleri sunabilmektedir.

- Hibe ve Satın alma Yönetimi
- Proje Geliştirme, Uygulama ve Yönetim
- Proje Finansmanı
- Sektörel program ve projeler için danışmanlık
- Proje ve program bazlı izleme ve değerlendirme
- Hibe Projeleri harcama uygunluk denetimi
- Hizmet Projeleri harcama uygunluk denetimi
- Proje ve Program denetimi
- Proje ve program etki analizleri ve etkinlik denetimi
- Yukarıdaki  tüm konularda eğitimler

Proje İzleme

Proje izleme, yapılan faaliyetlerin sonuçları hakkında düzenli olarak karar vericilerin bilgilendirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesi ve yaklaşımıdır.

Firmamız uyguladığı Sonuca Odaklı İzleme yöntemi ile ne/nasıl yapıldı geleneksel yaklaşımı yerine, amaçlara odaklanmakta ve bu amaçlar ile ilgili hangi sonuçların başarıyla elde edildiğini araştırmaktadır.

Ayrıca teknik destek firmalarının izleme işlerine de yardım sunulmaktadır.

Proje Yönetimi
Proje Yönetimi; proje ekiplerinin idaresi, proje plan, programları ile olası risklerin kontrol altına alınarak, projeden finanse edilen ve yararlanıcıları tatmin eden sonuçları ortaya çıkarmayı amaçlayan ilkeler, uygulama yöntemleri ve tekniklerin toplamından oluşur.

Firmamız projelerin kapsam, zaman, maliyet, insan kaynağı, haberleşme ve satın alma unsurlarının etkin yönetimi ile başarıyla uygulanarak sonuçlandırılmaları konusunda müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Satın Alma Yönetimi ve Denetimi
Firmamız, zaman ve maliyet ten etkin şekilde tasarruf sağlamak amacıyla satın alma süreçlerinin sorumluluğunu üzerine alarak müşterilerine destek olur. Bunu sağlamak için,

 

   • Satın alma yönetimi ile ilgili görevleri proje plan, program ve bütçeleri ile risk değerlendirme ve risk yönetimi planlarına dahil eden yapısal yaklaşımlar geliştirir, bütün sözleşme aktivitelerini, gereksinimleri, süre tahminlerini ve diğer ilgili konuları tanımlar.
   • Sözleşme ile ilgili tüm konuları ve kritik idari zaman planlarını belgelendirerek bütün idari hazırlık faaliyetlerini personel, bütçe ve planlamalarda dikkate alır.
   • Satın almalar sırasında kullanılmak üzere yöneticiler için kontrol listeleri hazırlar, gerekli belge ve çıktılar  ile mal ve hizmet sağlayıcıların ön seçim esasları ve satıcılar ile ilişkilerinin oluşturulması konularında yapısal yaklaşımlar geliştirir.
   • Satın alma plan ve bütçeleri için proje yönetimi analiz yöntemlerini uygular, gereksinimleri, sözleşme türlerini, seçim kriterlerini tanımlar ve sözleşme yönetim yapısını oluşturur.
   • Satın alma kararlarını ve çıktıları takip eder ve raporlar, şartnameye uygun teslim yapılıp yapılmadığını onay için kontrol yapısı oluşturur ve bu sırada ortaya çıkacak değişiklikleri yönetir.
   • Sözleşmeler, şartnameler ve teslimler için proje dosyaları oluşturur.
   • Proje ofisi fonksiyonunu üstlenerek tüm sözleşme değişikliklerini, mal ve hizmet teslimlerini,  sözleşme ile ilgili yazışmaları takip eder, alt yükleniciler ile olan sözleşmeleri yönetir.

Hibe Yönetimi ve Prosedürlerin Denetimi
Firmamız müşterilerine hibe yönetimi ile ilgili aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunar;

 • Hibe çağrısı ve başvuru kılavuzunu hazırlar
 • Proje başvuru ve tekliflerini değerlendirir
 • Hibe yararlanıcı ve uygulayıcılarına eğitim düzenler
 • Hibe sözleşmelerini hazırlar
 • Hibe sözleşmelerini uygular ve yönetir
 • Hibe sözleşmeleri kapsamında yer alan satın alma ve raporlamaları yapar
 • Hibe sözleşme dosyalarının kapanma işlemlerini yürütür

Etki Analizi ve Proje Değerlendirme
Etki analizi, önerilen veya şu anda yürütülen aktivitenin gelecekte yaratacağı sonuçların önceden tanımlanması işlemidir. Proje, program ve politikaların ekonomik olarak uygun, sosyal olarak adaletli ve sürdürülebilir olup olmadığından emin olmak için kullanılır. Bu hizmeti sunarken uzmanlarımız, hangi konuların izlenmesi gerektiğinin belirlenmesine ve bunun en az maliyetle nasıl gerçekleştirilebileceğine karar verilmesine yardımcı olur. Bu amaçla firmamız etki analizlerini yaparken çevresel, sosyal, ekonomik ve diğer tüm ilgili unsurları dikkate alan farklı yaklaşım ve çeşitli yöntemler kullanarak karar vericiler, geliştiriciler, endüstri, kalkınma işbirliği sağlayıcıları ve kamuya destek sağlar.

Proje Değerlendirme,  projenin uzun ve kısa vadeli tüm sonuçlarının toplanması, kayıt altına alınması ve derlenmesini işlemidir. Proje değerlendirme sırasında dikkate alınacak konular;

 • Ne ilerleme sağlandı?
 • Beklenen sonuçlar elde edildi m i? Neden?
 • Proje aktivitelerinin beklenen sonuçları ortaya çıkaracak şekilde yeniden geliştirilmesi mümkün mü?
 • Proje sonuçları proje girdileri ile orantılı mı?

Proje değerlendirmeleri sırasında aşağıdaki konular kontrol ederiz:

 • Muhasebeleştirme sistemi,
 • Finansal ve diğer kaynakların etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı
 • Ortaya çıkan değişim ve ilerlemelerin benimsenip benimsenmediği,
 • Başarı faktörlerinin tanımlanması, hangi noktalarda gelişime ihtiyaç olduğu ve beklenen sonuçların gerçekçi olup olmadığı,
 • Proje personel ve ortaklarından arzu edilen sonuçların ortaya çıkarıldığına dair teyid alınması

Harcama Uygunluk Raporları
Geniş bir alana yayılmış yapısı ve finansal denetim konusunda güçlü personeli ile REGIO, hibe ve hizmet sözleşmeleri ile ilgili harcama uygunluğu onay raporlarını hazırlama yetkisine sahiptir. Bu onaylama sırasında firmamız Yeminli Mali Müşavirleri, harcamaların kabul edilebilirliği, muhasebe kayıt sisteminde yer alıp almadığı, doğru şekilde sınıflandırılmış olup olmadığı, harcamanın gerçekten yapılmış olup olmadığı ve satın alma kuralları ile sözleşme şartlarına uygunluğunu denetler.

Eğitimler
Firmamızca Proje İzleme, Proje Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Hibe Yönetimi, Proje Etki analizleri, Proje Değerlendirme ve Harcama Teyidi konularında eğitimler sunulmaktadır.